Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Masážne štúdio ORCHIDEE s.r.o., Bočná 4794/24, 940 01 Nové Zámky, IČO 47213591, IČ DPH SK2023793123, zapísanou na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.34544/N na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. POUKÁŽKA
Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke.
Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou.

2. DRUHY POUKÁŽOK
2.1. Poukaz na konkrétnu masáž
Poukaz sa viaže na konkrétnu zakúpenú masáž.
Poukážku je možné použiť len jednorázovo.


2.2. Poukaz na pernamentku
Poukaz sa viaže na konkrétnu zakúpenú masáž.
Poukážku je možné použiť len jednorázovo.


3. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY
3.1. Majiteľ pouakzu je oprávnený použiť Poukaz na jednorazovo na masáž, na ktorú bola zakúpená. Po použití, stráca Poukaz platnosť.
3.2. Majiteľ poukazu je povinný skontrolovať si Poukaz a údaje na ňom ihneď pri objednávaní. Prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3.3. Majiteľ poukazu je oprávnený použiť Poukaz len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.
3.4. Využitie poukazu hláste pri objednávaní termínu na masáž.


4. OBJEDNÁVANIE POUKAZU
4.1. Záujemca si môže zarezervovať Poukaz prostredníctvom internetovej stránky www.orchidee.sk.
4.2. Objednávka je platná len v prípade vyplnených všetkých povinných údajov.


5. PLATBA ZA POUKAZ
5.1. Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.orchidee.sk.
5.2. Cenu vybraného poukazu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
5.2.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.
5.2.2. Internetbankingom Tatra baky prostredníctvom platobnej brány TatraPay.
5.3. V prípadoch platby podľa bodu 5.2.1. a 5.2.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu Poukazov stiahnuté z vášho účtu ihneď po potvrdení úhrady.


6. DODACIE PODMIENKY
6.1. Po úspešnej úhrade budete vyzvaný na stiahnutie a vytlačenie poukazu.
6.2. Kópia poukazu Vám bude doručená na zadaný email pri objednávaní poukazu.


7. REKLAMAČNÝ PORIADOK
7.1. V prípade, ak zakúpený Poukaz obsahuje vady (t.j. obsahuje chybné údaje, a pod.), je Majiteľ poukazu povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Orchidee s.r.o. reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu edita.muskova@gmail.com (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie !) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu ORCHIDEE s.r.o., Bočná 4794/24, 940 01 Nové Zámky.  Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.


8. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1. Spoločnosť Orchidee s.r.o., v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov poukazov predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov poukazov v súvislosti s kúpou Poukazov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spoločnosťou Orchidee s.r.o. získané osobné údaje nebudú sprístupnené žiadnej tretej strane.
8.2. Zakúpením poukazu udeľuje Majiteľ poukazu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Orchidee s.r.o. súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
8.3. Spoločnosť Orchidee s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.
8.4. Spoločnosť Orchidee s.r.o. sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch. Zakúpením Poukazu vyjadruje Majiteľ poukazu súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami Orchidee s.r.o..

Všeobecné obchodné podmienky
loga kariet


0905 323 444
edita.muskova@gmail.com
Orchidee - masážne štúdio © 2017